Tháng 11/2023, Tổng công ty khen thưởng gần 500 triệu đồng...

  • 1
  • 919

05 sáng kiến được công nhận Quý 3 được thưởng tới 250 triệu...

  • 1025

Có bao nhiêu SK, YT đã đạt cấp tiểu Ban thẩm định SKYT VDS...

  • 1223

Những sáng kiến, ý tưởng nào sẽ được thẩm định...

  • 1045

 

Khuyến khích mỗi đơn vị tại VDS đăng ký 01 sáng kiến/ý tưởng

  • 4
  • 2
  • 3327

Thấm nhuần tư tưởng của một trong những giá trị cốt lõi của Viettel: “sáng tạo là sức sống” cùng với tầm nhìn Sáng tạo vì con người và sứ mệnh Tiên phong, chủ lực kiến tạo xã hội số, Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel quyết tâm đẩy mạnh phong trào hoạt động Sáng kiến ý tưởng để...

CBNV vui lòng đăng nhập để đọc nhiều nội dung hơn
Bỏ qua